WYBIERZ KLUB
Manhattan
Rental Park
Wejherowo
Przymorze
Chelm
Riviera
Alchemia
Suchanino
Sopot
  
1

Polityka Prywatności
(bezpieczeństwa danych osobowych)

Rozdział 1

Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa

 1. Sieć Tiger Gym, której właścicielem jest Tiger Sp. z o.o. zwana dalej „Tiger Gym” jako Administrator w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 7) RODO przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami wewnętrznymi oraz dobrymi praktykami.
 2. Celem Polityki jest ochrona danych osobowych przetwarzanych w Tiger Gym poprzez zapewnienie danym osobowym właściwości:
  - Poufności – właściwości zapewniające dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych.
  - Integralności - właściwości zapewniającej, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany.
  - Dostępności - właściwości zapewniającej, że dane osobowe są dostępne dla osób upoważnionych do przetwarzania tych danych.
 3. Polityka określa zasady ochrony danych osobowych i obejmuje swoim zakresem wszystkie osoby biorące udział w procesie przetwarzania danych osobowych w Tiger Gym.
 4. Dedykowany adres mailowy: iodo@tigergym.pl.

Rozdział 2

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych (DO) odbywa się w Tiger Gym w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 i 6 RODO.
 2. Dopuszcza się przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 RODO.
 3. Tiger Gym realizuje prawa osób których dane dotyczą w szczególności poprzez:
  - Przejrzyste informowanie i przejrzystą komunikację oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą.
  - Wypełnienie obowiązku informacyjnego podawanego podczas zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.
  - Realizację praw dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą.
  - Realizację praw do sprostowania danych.
  - Realizację praw do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
  - Realizację praw do ograniczenia przetwarzania.
  - Powiadamianie o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania.
  - Realizację praw do przenoszenia danych.
  - Realizację praw do sprzeciwu.
 4. Tiger Gym uwzględnia ochronę danych osobowych w fazie projektowania.
 5. Tiger Gym dokładnie weryfikuje wszystkie podmioty przetwarzające które w jego imieniu przetwarzają dane osobowe.

Rozdział 3

Środki ochrony

 1. Tiger Gym, dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, stosuje:
  - środki ochrony fizycznej;
  - środki organizacyjne;
  - środki ochrony technicznej.
 2. Odpowiedni poziom bezpieczeństwa ustala się na podstawie przeprowadzanej analizie ryzyka i wprowadzaniu zabezpieczeń minimalizującej ryzyka do akceptowalnego poziomu.
 3. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stosuje zasadę ciągłego doskonalenia tzw. cykl PDCA.
 4. Raz do roku przeprowadza się przegląd bezpieczeństwa danych osobowych.

 facebook
praca
regulamin